IuteCredit Kosovo

Iute Credit Kosova SHA ofron kredi konsumuese pa kolateral dhe pa garantues, bazuar në të ardhurat personale, duke u dhënë mundësin klientave të tërheqin shumën e aprovuar në zyrat e Posta e Kosovës, Western Union ose në llogarinë e tyre bankare, pas nënshkrimit të marrëveshjes së kredise.

  1. Kredi transparente
    IuteCredit Kosova sha është një partner i besueshëm në shërbimin financiar, i cili ka filluar aktivitetin në Kosovë në vitin 2017. Si cdo Institucion Mikorfinanciar, ne jemi të licensuar dhe të mbikqyrur nga Banka Qëndrore e Kosovës. Ne respektojmë parimet e përgjegjësisë në kredidhënie dhe japim kredi vetëm për persona që kanë mundësinë ti kthejnë këto kredi sipas kushteve të parashikuara.
  2. Fleksibilitet
    Kredia që ne ofrojmë ka një afat nga 1 deri në 10 muaj për klientët për herë të parë dhe 1-18 muaj për klientët përsëritës, dhe shuma e ofruar varion në varësi të të ardhurave, kërkesave për pagesë mujore si dhe besueshmërise. Kjo nënkupton që ju mund të zgjidhni shumën e nevojshme të cilën ju mund ta paguani muaj për muaj si dhe datën e pagesës.
  3. Përgjigja pas aplikimit merret brenda 10 minutash
    Për të plotësuar një aplikim është e nevojshme të plotësohet një pyetësor i thjeshtë pranë zyrave tona, zyrat postare ose në website-n tonë. Ju do të merrni një përgjigje brenda 10 minutash.