Kushtet e kreditimit

  • Pa kolateral
  • Shumat e kreditimit 100–500EUR për klientët e rinj dhe 100-1000EUR për klientët përsëritës
  • Afati kohor 1-12 muaj për klientët e rinj dhe 1-12 muaj për klientët përsëritës
  • Komisioni është në varesi të afatit

 

Kërkesat për aplikantët

  • Mosha nga 18-68 vjeq
  • Shtetësi Kosovare
  • Të hyra të rregullta mujore të deklaruara pranë autoriteteve përkatëse
  • Histori të mirë kreditimi

 

Shuma maksimale e kredise është në varësi të të ardhurave dhe detyrimeve që keni për të paguar. Pagesat janë fikse mujore të shpërndara përgjatë gjithë periudhes.